Emauzy

Objekt kláštera s kostelem, perlou českého gotického stavitelství, byl postaven v blízkosti starého farního podskalského kostelíka sv. Kosmy a Damiána. Klášter založil roku 1347 Karel IV. na základě privilegia od papeže Klementa VI., a to pro benediktinské řeholníky z oblasti dnešního Chorvatska, tzv. hlaholáše, znalé církevní slovanštiny. Tento akt měl oživit slovanskou liturgii hlásící se k cyrilometodějské tradici a vytvořit středisko slovanské církevní vzdělanosti, odkud by se věrouka ve slovanském jazyce šířila mezi Čechy i ostatní Slovany. 

Historie kláštera

Klášter byl postaven v blízkosti starého farního podskalského kostelíka sv. Kosmy a Damiána, vystavěného prý sv. Václavem. V den, kdy byl klášter vysvěcen se četlo evangelium o setkání Krista s učedníky v Emauzích, proto se objekt nazýval též Emauzy. Byl určen pro mnichy benediktiny východního obřadu povolané z Dalmacie a Chorvatska, kteří používali jako liturgický jazyk staroslověnštinu.

Klášter se stal střediskem vzdělanosti a umění, mezi studenty cyrilometodějského jazyka patřili i Jan Hus, Jeroným Pražský a další. Vzniklo zde také několik iluminovaných literárních skvostů, mimo jiné i tzv. Remešský evangeliář, který se dostal až do korunovačního pokladu francouzských králů.

Zajímavost: Stavba stála stejné množství peněz jako Karlův most, avšak stavitel objektu není znám.

Barokní přestavby, pseudogotický sloh i moderní konstrukce

Po Bílé hoře sem Ferdinand III. pozval španělské benediktiny, za jejichž působení došlo k důkladné barokizaci kláštera i chrámu. Po roce 1880, v tzv. beuronském období, byl klášter s kostelem obnoven a přestavěn pro potřeby benediktinů původem z jihoněmeckého Beuronu. Nahradili většinu barokních prvků pseudogotickým slohem, dnes zvaného beuronský.

14. února 1945 byl při americkém náletu na Prahu zničen kostel. Po roce 1947 byly restaurovány poškozené gotické fresky v ambitu, v následujících letech byl postaven nový železobetonový krov. 1964 byla vypsána neanonymní soutěž pro architektonické řešení střechy a věží zničeného kostela, poté byla instalována asymetrická 32metrová moderní konstrukce z bílého betonu.

Zajímavost: Na pozlacené špice se spotřebovalo 1, 3 kg 24karátového zlata. Optický klam způsobuje, že jižní věž, která je blíž k řece, se zdá být vyšší, ač tomu tak není.

Klášterní zahrady

Zahrady v jižní části areálu kláštera vznikly zároveň s klášterem kolem roku 1347 za vlády Karla IV. a svému účelu sloužily až do nástupu komunismu. Pak v ní začaly chaoticky vznikat různé stavby a původní zahrady pustly. Rekonstrukce zahrad začala roku 2018. 

V jižní části zahrady mezi ulicemi Pod Slovany, Trojickou a Vyšehradskou, jsou drobné dřevěné stavby jako zázemí pro návštěvníky, je tu i kavárna a zeleninové, květinové a bylinkové záhony, ovocný sad i vinice.