Kategorie

Podmínky pro přístup a užití webových stránek www.slevomat.cz a mobilní aplikace Slevomat.cz

obchodní společnosti Slevomat.cz, s.r.o., IČO: 24698059, se sídlem Praha 8, Karlín, Pernerova 691/42, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166961. 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Slevomat.cz, s.r.o. (dále jen „Slevomat.cz“) provozuje a spravuje portál výhodného nakupování na internetových stránkách www.slevomat.cz, www.dremio.cz a/nebo jiných internetových stránkách provozovaných a určených Slevomat.cz (dále jen „Portál Slevomat.cz“) a mobilní aplikaci Slevomat.cz (dále jen „Aplikace Slevomat.cz“). Slevomat.cz pronajímá Portál Slevomat.cz a související služby jiným osobám nabízejícím zboží či služby (dále jen „Dodavatelé“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Dodavatelé měli možnost prostřednictvím Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz uzavírat s třetími osobami (dále jen „Uživatelé“) smlouvy na využití služeb a/nebo zboží, tj. zprostředkovává Dodavatelů, uzavření takovýchto smluv (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
  2. Tyto podmínky pro přístup a užití webových stránek, na kterých je provozován Portál Slevomat.cz a Aplikace Slevomat.cz (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál Slevomat.cz a/nebo Aplikaci Slevomat.cz (dále také jako „Uživatel“) při vstupu na Portál Slevomat.cz nebo do Aplikace Slevomat.cz, a dalším používání Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz, jakož i další související právní vztahy směřující k uzavření Zprostředkované smlouvy.
  3. Uživatel vstupem na Portál Slevomat.cz a/nebo do Aplikace Slevomat.cz, přihlášením do svého účtu na Portálu Slevomat.cz a/nebo v Aplikaci Slevomat.cz, přihlášením prostřednictvím sítě Facebook a/nebo přihlášením prostřednictvím Google účtu stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
  4. Slevomat.cz může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Slevomat.cz informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu Slevomat.cz a v Aplikaci Slevomat.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Aktualizované verze Podmínek nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu Slevomat.cz a/nebo v Aplikaci Slevomat.cz.
  5. Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou i podmínky věrnostního programu pro zákazníky nacházejícího se na internetových stránkách na adrese (URL) https://www.slevomat.cz/vernostni-program (dále jen „Podmínky Věrnostního Programu“).
 2. Použití portálu Slevomat.cz a aplikace Slevomat.cz
  1. Přístup a používání Portálu Slevomat.cz a Aplikace Slevomat.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu Slevomat.cz a Aplikace Slevomat.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).
  2. Slevomat.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Dodavatelem a/nebo mezi Uživatelem a Společností Twisto a/nebo Společností Twisto a Dodavatelem. Slevomat.cz nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou. Slevomat.cz zprostředkovává pro jednotlivé Dodavatele uzavření Zprostředkované smlouvy s jednotlivými Uživateli.
  3. Slevomat.cz také pronajímá Portál Slevomat.cz Dodavatelům a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Dodavateli na Portálu Slevomat.cz a/nebo v Aplikaci Slevomat.cz. Slevomat.cz neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu Slevomat.cz a/nebo v Aplikaci Slevomat.cz ani za případné nekalosoutěžní jednání Dodavatele prostřednictvím Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na Portálu Slevomat.cz a v Aplikaci Slevomat.cz jsou ceny za nákup voucheru. Slevomat.cz neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu Slevomat.cz a/nebo v Aplikaci Slevomat.cz. Slevomat.cz nezaručuje nepřerušený přístup na Portál Slevomat.cz a/nebo do Aplikace Slevomat.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz. Slevomat.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu Slevomat.cz a/nebo v Aplikaci Slevomat.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
  4. Kliknutím na některé odkazy na Portálu Slevomat.cz a/nebo v Aplikaci Slevomat.cz může dojít k opuštění Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
  5. Slevomat.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál Slevomat.cz a/nebo do Aplikace Slevomat.cz.
  6. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu Slevomat.cz a/nebo do Aplikace Slevomat.cz či systému, který realizuje přenos z Portálu Slevomat.cz a/nebo z Aplikace Slevomat.cz třetím osobám.
 3. Osoba spotřebitele a poučení Uživatelů-spotřebitelů o právu odstoupit od smlouvy
  1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem, který je podnikatelem (dále také jako „Spotřebitel“). Spotřebitel svá práva z uzavřené Zprostředkované smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Dodavatele. Ustanovení odst. 4.13 věta třetí těchto Podmínek týkající se zájezdu tím není dotčeno.
  2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  3. Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od Zprostředkované smlouvy:
   1. o poskytování služeb, jestliže byly plněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
   4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
   7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
   11. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, v rámci níž využil služby „Luxusní dárkový voucher“ a individualizoval tak podobu voucheru, vzhledem k tomu, že byl daný voucher upraven podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.
  5. Spotřebitel může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy, avšak Dodavatel jako pořadatel zájezdu jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li Spotřebitel svou povinnost. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o zájezdu z jiného důvodu než je porušení povinnosti Dodavatele, nebo bez uvedení důvodu i v situaci, kdy by jinak bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit nemohl, avšak je povinen zaplatit Dodavateli odstupné, které Dodavatel uvede v potvrzení o zájezdu. Výše odstupného musí být přiměřená. Není-li odstupné ujednáno, odpovídá jeho výše ceně zájezdu snížené o úspory nákladů a o příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu. Na žádost Spotřebitele Dodavatel jako pořadatel zájezdu výši odstupného odůvodní. Spotřebitel není povinen hradit odstupné v případě, že využije zákonné možnosti odstoupení v případech uvedených v ustanovení § 2531 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tedy (i) pokud Dodavatel jako pořadatel zájezdu zvýší cenu zájezdu o více než 8 %, (ii) pokud je Dodavatel z důvodu vnějších okolností nucen podstatně změnit některou z hlavních náležitostí zájezdu nebo (iii) pokud Dodavatel nemůže splnit zvláštní požadavky Spotřebitele, které přijal. Dále v souladu s ustanovením § 2535 Občanského zákoníku má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má Spotřebitel právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody. Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu pak může odstoupit od smlouvy, pokud (a) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a Dodavatel oznámil Spotřebiteli zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než (i) dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, (ii) sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, (iii) čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny, nebo (b) mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil Spotřebiteli bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu v těchto případech vrátí Spotřebiteli veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká mu však vůči Spotřebiteli povinnost k náhradě škody.
  6. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Dodavatel poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl.
  7. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Dodavatele formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici níže.
  8. Spotřebitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech uvedených v čl. 4. a 5. Podmínek.
  9. Odstoupí-li Spotřebitel bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti Spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Spotřebitel Dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Spotřebitel Dodavateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
  10. Pokud se Dodavatel výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  11. Dodavatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Dodavatel nabízí.vatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Dodavatel nabízí.
 4. Poučení Spotřebitelů o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a dalších podmínkách uplatňování těchto práv
  1. Dodavatel je povinen dodat věc či službu ve shodě se Zprostředkovanou smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Dodavatel v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu.
  2. Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Dodavatel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
  3. Dodavatel odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Dodavatel záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti.
  4. Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji Dodavatel převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Platí vždy delší záruční doba. Za poskytnutí záruky se považuje i uvedení doby použitelnosti koupené věci na samotné věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě.
  5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Spotřebitel však není oprávněn uplatňovat právo z vady koupené věci v případě vad, pro které byla ujednána nižší cena, vad odpovídajícím obvyklému opotřebení ani vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.
  6. Záruční doba běží od dodání plnění Spotřebiteli. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od doručení věci do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel.
  7. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
  8. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Dodavateli a předmět plnění Dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej Spotřebitel po upozornění Dodavatele bez prodlení prodat.
  9. Dodavatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Dodavatel zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
  10. Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  11. Nemá-li podle kupní smlouvy či smlouvy o dílo plnění Dodavatele náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže. U smlouvy o dílo nelze požadovat provedení nového díla, jestliže předmět díla nelze vrátit nebo předat Dodavateli.
  12. Pokud si Spotřebitel u Dodavatele vytvoří rezervaci ubytovacích kapacit a/nebo jiných služeb prostřednictvím rezervačního systému Slevomat.cz a/nebo si u Dodavatele zakoupí ubytovací kapacity a/nebo jiné služby na konkrétní termín prostřednictvím Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz, a po této rezervaci, zakoupení a/nebo po příjezdu Spotřebitele k Dodavateli nebudou k dispozici ubytovací kapacity a/nebo jiné služby dle Zprostředkované smlouvy a provedené rezervace, je Dodavatel povinen: (i) najít vhodné alternativní ubytovací kapacity a/nebo poskytnutí služeb, které je ve srovnání s ubytovacími kapacitami a/nebo službami, jenž měly být poskytnuty Spotřebiteli Dodavatelem, stejné nebo lepší kvality a ve stejné lokalitě a (ii) poskytnout Spotřebiteli a dalším osobám uvedeným v rezervaci bezplatnou dopravu na místo náhradních ubytovacích kapacit a/nebo poskytnutí služeb a dále (iii) proplatit Spotřebiteli nebo nahradit veškeré přiměřené náklady a výdaje (např. cenu alternativního poskytnutí služeb, dopravu, telefonní výdaje, apod.), které Spotřebiteli vzniknou v souvislosti s nedostupností rezervovaných ubytovacích kapacit a/nebo služeb dle Zprostředkované smlouvy.
  13. V případě, že se vyskytne vada zájezdu, Spotřebitel bez zbytečného odkladu vytkne vadu zájezdu Dodavateli jakožto pořadateli zájezdu. Spotřebitel zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže Dodavatel odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Spotřebitel má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím společnosti Slevomat.cz. Za doručení zprávy, žádosti nebo stížnosti Spotřebitele Dodavateli se pro běh lhůt včetně promlčecí lhůty považuje i jejich doručení společnosti Slevomat.cz. Dodavatel jako pořadatel zájezdu odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu.
  14. Neodstraní-li Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu vadu ve lhůtě podle druhé věty odstavce 4.13, má Spotřebitel právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může Spotřebitel odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného. Zahrnuje-li zájezd přepravu osob, Dodavatel v takovém případě poskytne Spotřebiteli bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro Spotřebitele rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.
  15. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu bez dodatečných nákladů pro Spotřebitele vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve smlouvě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat Spotřebitele do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou určuje smlouva, poskytne Dodavatel Spotřebiteli přiměřenou slevu. Spotřebitel může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.
  16. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat Spotřebitele v souladu se smlouvou, nese Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. Pokud jsou v právních předpisech Evropské unie o právech cestujících vztahujících se k příslušnému dopravnímu prostředku stanovena pro návrat delší období, uplatní se tato období. Omezení výše nákladů podle předcházejících vět tohoto odst. 4.16 se nevztahuje na osoby s omezenou schopností pohybu ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, a na všechny osoby, které je doprovázejí, těhotné ženy a nezletilé bez doprovodu, jakož i na osoby, které potřebují zvláštní lékařskou pomoc, za předpokladu, že Dodavateli sdělily své zvláštní potřeby alespoň 48 hodin před zahájením zájezdu. Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu se nemůže zprostit povinnosti podle první a druhé věty tohoto odst. 4.16 v důsledku nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, nesvědčí-li taková okolnost ve prospěch příslušného dopravce podle právních předpisů Evropské unie.
  17. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji Spotřebitel bez zbytečného odkladu v souladu s odst. 4.13, má Spotřebitel právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Jde-li o právo Spotřebitele na slevu, nepřihlíží se k ujednání kratší než dvouleté promlčecí lhůty.
  18. Další informace dle příslušných právních předpisů včetně shrnutí základních práv Spotřebitele obdrží Spotřebitel předtím, než učiní závaznou objednávku zájezdu nebo před uzavřením smlouvy o zájezdu.
  19. V případě právní vady plnění Dodavatele (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozích odstavců) je Spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.
  20. Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Spotřebitel povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu.
 5. Poučení Spotřebitelů o zvláštních právech při koupi použité věci
  1. Dodavatel odpovídá Spotřebiteli za právní vadu, jakož i za faktickou vadu použité věci v případě, kdy lze hovořit o vadě vzhledem ke stáří věci, míře jejího předchozího používání a opotřebení.
  2. Projeví-li se na věci vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použité věci v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, vyjma vad, pro které byla ujednána nižší cena, vyjma vad odpovídajícím obvyklému opotřebení, vyjma vad, které měla věc při jejím převzetí, byť se vady projeví až později, pokud takové vady odpovídají míře používání nebo opotřebení věci v době jeho převzetí Spotřebitelem a vyjma vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.
  4. V případě vady věci, z níž je Dodavatel zavázán, může Spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny. Jestliže by byl nárok Spotřebitele vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se však vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat výměnu součásti; není-li možná výměna součásti, může Spotřebitel odstoupit od smlouvy. Právo na přiměřenou slevu nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže vyměnit součást věci nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže.
  5. V případě právní vady věci (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozího odstavce) je Spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.
  6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
  7. Spotřebitel uplatní své právo z vadného plnění vždy bez zbytečného odkladu, přičemž Dodavatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Dodavatel zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 6. Autorská práva
  1. Slevomat.cz je vlastníkem Portálu Slevomat.cz a Aplikace Slevomat.cz.
  2. Portál Slevomat.cz a Aplikace Slevomat.cz je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Slevomat.cz vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu Slevomat.cz a k Aplikaci Slevomat.cz.
  3. Obsah Portálu Slevomat.cz a Aplikace Slevomat.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Slevomat.cz předem souhlas.
 7. Práva a povinnosti Uživatele
  1. Uživatel vůči Slevomat.cz prohlašuje a zaručuje, že: 
   1. je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
   2. veškeré údaje, které poskytuje společnosti Slevomat.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
   3. pokud je zahraniční osobou, která je plátcem DPH v zahraničí, zavazuje se v případě nákupu na Portálu Slevomat.cz a/nebo v Aplikaci Slevomat.cz oznámit Slevomat.cz a Dodavateli takovou skutečnost,
   4. se před zahájením užívání Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami a stejně tak i s veškerými dalšími podmínkami na které je těmito Podmínkami odkazováno (zejména Podmínkami Věrnostního Programu a Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO „), že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
   5. bude používat Portál Slevomat.cz a/nebo Aplikaci Slevomat.cz, nakupovat na nich a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Slevomat.cz právo tyto účty zablokovat a smazat,
   6. ve veřejných diskuzích na Portálu Slevomat.cz a/nebo v Aplikaci Slevomat.cz a/nebo na sociálních sítích spravovaných ze strany Slevomat.cz hrubě a/nebo vulgárně neurážel ostatní diskutující, smluvní partnery Slevomat.cz a/nebo Slevomat.cz a jeho zaměstnance a/nebo nezveřejňoval jiné příspěvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy.
  2. Uživatel je povinen při užívání Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva Slevomat.cz i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
   1. užívat Portál Slevomat.cz a/nebo Aplikaci Slevomat.cz v rozporu s těmito Podmínkami,
   2. komerčně užívat kterékoli části Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz způsobem způsobilým poškodit Slevomat.cz a/nebo Zájemce,
   3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
   4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz,
   5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz. Portál Slevomat.cz a Aplikaci Slevomat.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Slevomat.cz a který je v souladu s jeho určením.
  3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
   1. nebude používat Portál Slevomat.cz a/nebo Aplikaci Slevomat.cz, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
   2. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem "18+“ nebo jiným symbolem shodného významu,
   3. ve veřejných diskuzích na Portálu Slevomat.cz a/nebo v Aplikaci Slevomat.cz a/nebo na sociálních sítích spravovaných ze strany Slevomat.cz nebude hrubě a/nebo vulgárně urážet ostatní diskutující, smluvní partnery Slevomat.cz a/nebo Slevomat.cz a jeho zaměstnance a/nebo zveřejňovat jiné příspěvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy.
  4. Uživatel je srozuměn s tím, že: v případě, že Uživatel využije možnost „zapamatovat si platební kartu“, není Slevomat.cz správcem dat o platebních kartě a tyto jsou uloženy a zpracovávány Československou obchodní bankou a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057. Pokud Uživatel využije možnost „zapamatovat si platební kartu“ a následně dojde zneužití těchto dat, nenese Slevomat.cz žádnou odpovědnost za zneužití údajů o platební kartě.
  5. Slevomat.cz může Uživatelům umožnit získání tzv. otevřeného voucheru, přičemž takovýto voucher v okamžiku svého vystavení neobsahuje konkrétní termín čerpání služeb příslušného Dodavatele, ke kterým je Uživatel oprávněn. Uživatel je však po vystavení otevřeného voucheru oprávněn, ve lhůtě a za podmínek stanovených v konkrétní akci, na základě které může Uživatel uzavřít s konkrétním Dodavatelem Zprostředkovanou smlouvu, rezervovat prostřednictvím rezervačního systému na Portálu Slevomat.cz a/nebo v Aplikaci Slevomat.cz a/nebo jiným způsobem určitý termín, ve kterém Uživatel bude čerpat služby konkrétního Dodavatele.
  6. Uživatel je oprávněn zrušit rezervaci na využití služeb dle vystaveného Voucheru vytvořenou u Dodavatele, nejpozději 24 hodin před termínem, na které si tyto služby rezervoval. Pokud tak neučiní, nevyužitý Voucher mu propadá bez nároku na náhradu. Toto omezení se nevztahuje na rezervace učiněné prostřednictvím rezervačního systému přístupného prostřednictvím Portálu Slevomat.cz a/nebo prostřednictvím Aplikace Slevomat.cz, které jsou upraveny zvláštními podmínkami.
 8. Služba Twisto
  1. Uživatel může využít Službu Twisto, kterou se rozumí způsob úhrady ceny zboží a/nebo služeb/Voucherů, zejména zaměřený na odkládání takovýchto úhrad Uživatelů za předem stanovený jednorázový poplatek. Uživatelé, kteří mají zájem si na základě Zprostředkované smlouvy zakoupit od Dodavatele zboží a/nebo služby, si mohou při uzavírání Zprostředkované smlouvy Službu Twisto zvolit jako jeden z platebních způsobů. Služba Twisto spočívá v odložení platby Uživatelů o jimi zvolené období, a to na základě postoupení jejich pohledávky vůči Uživateli ze Zprostředkované smlouvy na Společnost Twisto. Realizace Služby Twisto se řídí příslušnými všeobecnými obchodními podmínkami Společnosti Twisto (dále jen „Služba Twisto“) a je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pernerova 691/42, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Společnost Twisto“) za podmínek uvedených v těchto podmínkách, která poskytuje Službu Twisto.
  2. Služba Twisto je poskytována Společností Twisto na základě faktury Společnosti Twisto postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností Společnosti Twisto, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO ".
  3. V případě, že Kupující (Uživatel) využije Službu Twisto zprostředkovanou Slevomat.cz a/nebo Dodavatelem a poskytovanou ze strany Společnosti Twisto, je Kupující (Uživatel) povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží/služby a/nebo voucheru při využití služby Platba Online nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne odeslání zboží/služby a/nebo voucheru při využití služby Twisto účet.
  4. K uzavření Zprostředkované smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Uživatele a úhradou objednaného zboží a/nebo služby Uživatelem nebo využitím služby "Twisto“.
  5. Uživatel souhlasí s tím, že zvolením Služby Twisto akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby "TWISTO " a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ Společnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Uživatel výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Dodavatele na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na Společnost Twisto, a dále tom, že využitím platební metody Platba online Uživatel uzavírá se Společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online“.
  6. Slevomat.cz nezaručuje nepřerušený a bezchybný přístup ke Službě Twisto, ani nezávadnost a bezpečnost Služby Twisto. Slevomat.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci Služby Twisto, včetně případné škody způsobené přerušením provozu, poruchou Služby Twisto, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 9. Platební podmínky
  1. Cenu voucheru na využití služby a/nebo zboží a případné další náklady dle Smlouvy (např. cena za využití služby „Luxusní dárkový voucher“) uhradí Uživatelé jedním z následujících způsobů:
   • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány ČSOB;
   • hotově na pobočce MONETA Money Bank;
   • Službou Twisto,
   • bankovním převodem na účet Slevomat.cz; nebo
   • bezhotovostně mobilní digitální peněženkou Masterpass.
  2. Ceny služeb a/nebo zboží uvedené na Portálu Slevomat.cz a v Aplikaci Slevomat.cz jsou uvedeny včetně DPH.
  3. Při zprostředkování přijímání plateb za úhradu objednávek od Uživatelů Slevomat.cz zastupuje výhradně Dodavatele, jedná tedy jeho jménem a na jeho účet. Úhradou platby a jejím připsáním na bankovní účet Slevomat.cz za objednané zboží nebo služby na účet Slevomat.cz Uživatel splní svou povinnost vůči Dodavateli.
  4. V případě, kdy je Uživatel zahraniční osobou, která je plátcem DPH v zahraničí (dle příslušných právních předpisů dané země) a jako takový si od Dodavatele prostřednictvím Slevomat.cz zakoupí zboží a/nebo služby, souhlasí Uživatel a bere na vědomí, že cena za zboží a/nebo služby, kterou je Uživatel povinen zaplatit Dodavateli prostřednictvím Slevomat.cz (a která je uvedena na voucheru) se může lišit od ceny uvedené na daňovém dokladu vystaveném Dodavatelem, protože Dodavatel může vystavit daňový doklad za zakoupené zboží a/nebo služby na částku sníženou o DPH v příslušné výši, a to v režimu přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge) dle ustanovení § 25 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), na což Slevomat.cz nemá žádný vliv. Částka ve výši odpovídající příslušné DPH je vždy splatná jako součást ceny voucheru a cena včetně DPH je cenou konečnou. Pokud by k výše popsané situaci došlo a Uživatel by následně uplatnil své právo vůči Dodavateli na vrácení částky odpovídající DPH v příslušné výši od Dodavatele, bere Uživatel na vědomí, že Slevomat.cz není jakkoli odpovědný a není oprávněn ani povinen v této věci jednat s Uživatelem namísto Dodavatele a Uživatel musí v této věci kontaktovat přímo příslušného Dodavatele. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí, že pro případ vrácení částky odpovídající příslušné výši DPH po něm může Dodavatel požadovat i uhrazení nákladů, které mu v souvislosti s jejím vrácením vzniknou, zejména transakčních nákladů Dodavatele spojených s přeshraniční platbou a převodem mezi měnami (např. CZK do EUR) Uživatelem. Vrácení částky odpovídající výši DPH nebude možné, pokud Uživatel řádně neinformuje Dodavatele, že je zahraniční osobou a plátcem DPH (tj. že se má uplatnit režim tzv. reverse charge). Slevomat.cz v tomto případě nenese žádnou odpovědnost a nemůže být prostředníkem v případě řešení případného sporu mezi Uživatelem a Dodavatelem.
  5. Zvolil-li Uživatel jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Slevomat.cz není povinen voucher na využití služeb /a/nebo zboží Uživateli odeslat před tím, než bude cena voucheru Uživatelem uhrazena.
  6. Má-li Uživatel k úhradě ceny voucheru v úmyslu využít platební systém ČSOB (internetovou platební bránu) provozovaný společností Československá obchodní banka, a. s., je před jeho použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém ČSOB je provozován výhradně společnosti Československá obchodní banka a.s., Slevomat.cz proto nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Uživateli na základě použití tohoto platebního systému.
  7. V případě, že Dodavatel je nebo se v budoucnu stane povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je Slevomat.cz ve smyslu ust. § 9 Zákona o evidenci tržeb pověřen k tomu, aby za něho evidoval veškeré tržby Dodavatele ve smyslu Zákona o evidenci tržeb, které budou realizovány mezi Dodavatelem a Uživatelem prostřednictvím Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz, zejména aby Uživatelům vystavoval účtenky s údaji požadovanými dle Zákona o evidenci tržeb.
  8. Jakmile Uživatel uhradí služby a/nebo zboží nabízené na Portálu Slevomat.cz a/nebo v Aplikaci Slevomat.cz, doručí Slevomat.cz Uživateli prostřednictvím jeho uživatelského účtu účtenku vystavenou v souladu se Zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.
 10. Kredity a soutěže
  1. Uživatel bere na vědomí, že v případě účasti na soutěži vyhlášené a pořádané Slevomat.cz, může Uživatel za předpokladu splnění podmínek konkrétní soutěže a dále za předpokladu, že z jeho strany nedošlo v uplynulých pěti kalendářních měsících k porušení těchto Podmínek získat určitý počet kreditů, které slouží k nákupu zboží a/nebo služeb předem určených Dodavatelů prostřednictvím Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz, přičemž 1 kredit má hodnotu 1,– Kč (dále jen „Kredity“).
  2. Pokud Uživatel získá z konkrétní soutěže Kredity a/nebo mu takové Kredity z jiného důvodu připíše Slevomat.cz, je takové Kredity možné uplatnit pouze ve lhůtě stanovené ze strany Slevomat.cz (dále jen „Expirace“). Pokud Uživatel Kredity do doby Expirace neuplatní, pak takové neuplatněné Kredity propadají bez nároku na jakoukoli náhradu a není možné je již dále uplatnit. K uplatnění Kreditu dochází v okamžiku uzavření Zprostředkované smlouvy, ve které Uživatel zvolil variantu platby v Kreditech.
  3. Pokud Uživatel své Kredity uplatní před dobou Expirace, avšak následně uplatní své právo odstoupit od smlouvy uzavírané distančním způsobem ve smyslu ust. § 1829 Občanského zákoníku, je doba Expirace uplatněných Kreditů rovna počtu dní zbývajících do uplynutí Expirace v den jejich uplatnění. V případě kreditů z adventního kalendáře, kolotoče štěstí nebo pokladů se kredity nevrací.
  4. Uživatelé, kteří využívají tzv. benefitní karty některého z poskytovatelů „zaměstnaneckých benefitů“ (jako např. společnost Sodexo s.r.o. nebo Edenred CZ s.r.o.), mohou využít takových benefitních karet k nákupu Kreditů, a to prostřednictvím a výhradně za podmínek uvedených na internetové stránce https://www.slevomat.cz/cafeteria (dále jen „Cafeteria“). Uživatelé mohou využít k nákupu Kreditů výhradně benefitní karty těch poskytovatelů „zaměstnaneckých benefitů“, se kterými Slevomat.cz spolupracuje a jsou uvedeni v Cafeterii.
 11. Dárkové poukazy
  1. Dárkový poukaz je poukaz opravňující jejího držitele k čerpání zboží a/nebo služeb z nabídky Portálu Slevomat.cz v hodnotě určené na příslušném dárkovém poukazu. Platnost dárkových poukazů Slevomat.cz je 12 (dvanáct) měsíců od data jejich zakoupení. Bližší úprava podmínek zakoupení a využití dárkových poukazů je zveřejněna na (URL) www.slevomat.cz/darkovy-poukaz
 12. Závěrečná ustanovení
  1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Slevomat.cz a/nebo s Aplikací Slevomat.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu Slevomat.cz a/nebo Aplikace Slevomat.cz realizován.
  2. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Slevomat.cz tímto Spotřebitele informuje, že spory mezi Slevomat.cz a Spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.
  3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019