Kategorie

Podmínky pro přístup a užití webových stránek www.slevomat.cz

obchodní společnosti Slevomat.cz, s.r.o., IČO: 24698059, se sídlem Praha 1, Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166961. 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Slevomat.cz, s.r.o. (dále jen „Slevomat.cz“) provozuje a spravuje portál hromadného nakupování na internetové stránce www.slevomat.cz (dále jen „Portál Slevomat.cz“). Slevomat.cz pronajímá Portál Slevomat.cz a související služby jiným osobám nabízejícím zboží či služby (dále jen „Dodavatelé“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Dodavatelé měli možnost prostřednictvím Portálu Slevomat.cz uzavírat s třetími osobami (dále jen „Uživatelé“) smlouvy na využití služeb a/nebo zboží (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
  2. Tyto podmínky pro přístup a užití webových stránek www.slevomat.cz (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál Slevomat.cz (dále také jako „Uživatel“) při vstupu na Portál Slevomat.cz, a dalším používání Portálu Slevomat.cz, jakož i další související právní vztahy.
  3. Uživatel vstupem na Portál Slevomat.cz, přihlášením prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
  4. Slevomat.cz může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Slevomat.cz informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu Slevomat.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu Slevomat.cz.
  5. Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou i podmínky věrnostního programu pro zákazníky nacházejícího se na internetových stránkách na adrese (URL) https://www.slevomat.cz/vernostni-program (dále jen „Podmínky Věrnostního Programu“).
 2. Použití Portálu Slevomat.cz
  1. Přístup a používání Portálu Slevomat.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu Slevomat.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).
  2. Slevomat.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Dodavatelem a/nebo mezi Uživatelem a Společností Twisto a/nebo Společností Twisto a Dodavatelem. Slevomat.cz nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
  3. Slevomat.cz pronajímá Portál Slevomat.cz Dodavatelům a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Dodavateli na Portálu Slevomat.cz. Slevomat.cz neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu Slevomat.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Dodavatele prostřednictvím Portálu Slevomat.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na portálu Slevomat.cz jsou ceny za nákup voucheru. Slevomat.cz neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu Slevomat.cz. Slevomat.cz nezaručuje nepřerušený přístup na Portál Slevomat.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu Slevomat.cz. Slevomat.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu Slevomat.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu Slevomat.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu Slevomat.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
  4. Kliknutím na některé odkazy na Portálu Slevomat.cz může dojít k opuštění Portálu Slevomat.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
  5. Slevomat.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál Slevomat.cz.
  6. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu Slevomat.cz či systému, který realizuje přenos z Portálu Slevomat.cz třetím osobám.
 3. Osoba spotřebitele a poučení Uživatelů-spotřebitelů o právu odstoupit od smlouvy
  1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem, který je podnikatelem (dále také jako „Spotřebitel“). Spotřebitel svá práva z uzavřené smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Dodavatele.
  2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,  jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  3. Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy:
   1. o poskytování služeb, jestliže byly plněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
   4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
   7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
   11. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, v rámci níž využil služby „Luxusní dárkový voucher“ a individualizoval tak podobu voucheru, vzhledem k tomu, že byl daný voucher upraven podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.
  5. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o zájezdu z jiného důvodu než je porušení povinnosti Dodavatele, nebo bez uvedení důvodu i v situaci, kdy by jinak bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit nemohl, avšak je povinen zaplatit Dodavateli odstupné, které Dodavatel uvede v potvrzení o zájezdu.
  6. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Dodavatel poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl.
  7. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Dodavatele formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici níže.
  8. Spotřebitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech uvedených v čl. IV. a V. Podmínek.
  9. Odstoupí-li Spotřebitel bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti Spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Spotřebitel Dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
  10. Pokud se Dodavatel výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  11. Dodavatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Dodavatel nabízí.
 4. Poučení Spotřebitelů o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a dalších podmínkách uplatňování těchto práv
  1. Dodavatel je povinen dodat věc či službu ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Dodavatel v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Zájezd má vadu, nemá-li vlastnosti, o nichž Dodavatel Spotřebitele ujistil, nebo které Spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával.
  2. Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Dodavatel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
  3. Dodavatel odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Dodavatel záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti.
  4. Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji Dodavatel převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Platí vždy delší záruční doba. Za poskytnutí záruky se považuje i uvedení doby použitelnosti koupené věci na samotné věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě.
  5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Spotřebitel však není oprávněn uplatňovat právo z vady koupené věci v případě vad, pro které byla ujednána nižší cena, vad odpovídajícím obvyklému opotřebení ani vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.
  6. Záruční doba běží od dodání plnění Spotřebiteli. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel.
  7. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
  8. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Dodavateli a předmět plnění Dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej Spotřebitel po upozornění Dodavatele bez prodlení prodat.
  9. Dodavatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Dodavatel zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
  10. Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  11. Nemá-li podle kupní smlouvy či smlouvy o dílo plnění Dodavatele náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže. U smlouvy o dílo nelze požadovat provedení nového díla, jestliže předmět díla nelze vrátit nebo předat Dodavateli.
  12. Pokud si Spotřebitel u Dodavatele vytvoří rezervaci ubytovacích kapacit a/nebo jiných služeb prostřednictvím rezervačního systému Slevomat.cz a po této rezervaci a/nebo po příjezdu Spotřebitele k Dodavateli nebudou k dispozici ubytovací kapacity a/nebo jiné služby dle smlouvy a provedené rezervace, je Dodavatel povinen: (i) najít vhodné alternativní ubytovací kapacity a/nebo poskytnutí služeb, které je ve srovnání s ubytovacími kapacitami a/nebo službami, jenž měly být poskytnuty Spotřebiteli Dodavatelem, stejné nebo lepší kvality a ve stejné lokalitě a (ii) poskytnout Spotřebiteli a dalším osobám uvedeným v rezervaci bezplatnou dopravu na místo náhradních ubytovacích kapacit a/nebo poskytnutí služeb a dále (iii) proplatit Spotřebiteli nebo nahradit veškeré přiměřené náklady a výdaje (např. cenu alternativního poskytnutí služeb, dopravu, telefonní výdaje, apod.), které Spotřebiteli vzniknou v souvislosti s nedostupností rezervovaných ubytovacích kapacit a/nebo služeb.
  13. Pokud jde o zájezd, tak nemá-li vlastnosti, o nichž Dodavatel Spotřebitele ujistil, nebo které Spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí Dodavatel nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Nezjedná-li Dodavatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu Spotřebitel určí, může si Spotřebitel zjednat nápravu sám a Dodavatel mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud Dodavatel odmítl nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu zájmu Spotřebitele.
  14. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li pořadatel opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li zákazník takové opatření z řádného důvodu, zajistí pořadatel na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.
  15. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně.
  16. Zajistí-li pořadatel pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži.
  17. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.
  18. V případě právní vady plnění Dodavatele (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozích odstavců) je Spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.
  19. Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Spotřebitel povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu.
 5. Poučení Spotřebitelů o zvláštních právech při koupi použité věci
  1. Dodavatel odpovídá Spotřebiteli za právní vadu, jakož i za faktickou vadu použité věci v případě, kdy lze hovořit o vadě vzhledem ke stáří věci, míře jejího předchozího používání a opotřebení.
  2. Projeví-li se na věci vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použité věci v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, vyjma vad, pro které byla ujednána nižší cena, vyjma vad odpovídajícím obvyklému opotřebení, vyjma vad, které měla věc při jejím převzetí, byť se vady projeví až později, pokud takové vady odpovídají míře používání nebo opotřebení věci v době jeho převzetí Spotřebitelem a vyjma vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.
  4. V případě vady věci, z níž je Dodavatel zavázán, může Spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny. Jestliže by byl nárok Spotřebitele vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se však vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat výměnu součásti; není-li možná výměna součásti, může Spotřebitel odstoupit od smlouvy. Právo na přiměřenou slevu nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže vyměnit součást věci nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže.
  5. V případě právní vady věci (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozího odstavce) je Spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.
  6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
  7. Spotřebitel uplatní své právo z vadného plnění vždy bez zbytečného odkladu, přičemž Dodavatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Dodavatel zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 6. Ochrana osobních a dalších údajů
  1. Slevomat.cz zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Zprostředkovanou smlouvu se Zájemcem. Ustanovení článku III. Podmínek se týká pouze registrovaných Uživatelů a Uživatelů, kteří uzavírají prostřednictvím Portálu Slevomat.cz Zprostředkovanou smlouvu a/nebo osob, které si objednají zasílání novinek či jiných obchodních sdělení ze světa slev.
  2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, případně obchodní firma a identifikační sídlo právnické osoby, bydliště a případně sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu uživatele na síti Facebook a zájmy uživatele na síti Facebook, případně bude-li to umožněno i poznámku Uživatele (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
  4. Uživatel souhlasí s předáním či zpřístupněním prostřednictvím webového rozhraní Osobních údajů, včetně údajů souvisejících s voucherem, který si Uživatel prostřednictvím Portálu Slevomat.cz zakoupil (cenu voucheru a informace o předmětu plnění, ke kterému je Uživatel na základě zakoupeného voucheru oprávněn), a to Zájemci, který je Uživateli povinen na základě uplatnění Uživatelem zakoupeného voucheru, poskytnout mu příslušné zboží a/nebo služby a/nebo nepředá-li je Uživatel, tak i společnosti Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Společnost Twisto“) za podmínek uvedených v těchto podmínkách, která poskytuje Službu Twisto, tzn. způsob úhrady ceny zboží a/nebo služeb/Voucherů, zejména zaměřený na odkládání takovýchto úhrad Uživatelů za předem stanovený jednorázový poplatek. Uživatelé, kteří mají zájem si na základě Zprostředkované smlouvy zakoupit od Dodavatele zboží a/nebo služby, si mohou při uzavírání Zprostředkované smlouvy Službu Twisto zvolit jako jeden z platebních způsobů. Služba Twisto spočívá v odložení platby Uživatelů o jimi zvolené období, a to na základě postoupení jejich pohledávky vůči Uživateli ze Zprostředkované smlouvy na Společnost Twisto. Realizace Služby Twisto se řídí příslušnými všeobecnými obchodními podmínkami Společnosti Twisto (dále jen „Služba Twisto“).
  5. Slevomat.cz je oprávněn předat či zpřístupnit prostřednictvím webového rozhraní Osobní údaje (včetně ceny voucheru a informací o předmětu plnění) Zájemci výhradně za účelem vystavení daňového dokladu v souladu s ust. § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a za účelem realizace předmětu plnění, ke kterému je Uživatel na základě zakoupeného voucheru oprávněn a Společnosti Twisto za účelem poskytnutí Služby Twisto. V případě, že by Uživatel nesouhlasil s předáním výše popsaných osobních údajů příslušnému Zájemci a/nebo Společnosti Twisto, je povinen takovýto nesouhlas učinit písemně a zaslat na adresu sídla Slevomat.cz/emailovou adresu podpora@slevomat.cz a v případě Společnosti Twisto také na adresu sídla Společnosti Twisto/ emailovou adresu dotaz@twisto.cz.
  6. Uživatel, který využije možnosti využití služby „Luxusní dárkový voucher“, souhlasí s předáním či zpřístupněním prostřednictvím webového rozhraní Osobních údajů, včetně údajů souvisejících s využitím služby „Luxusní dárkový voucher“, který si Uživatel prostřednictvím Portálu Slevomat.cz zakoupil (cenu voucheru a informace o předmětu plnění, ke kterému je Uživatel na základě zakoupeného voucheru oprávněn), a to společnosti, která tuto službu pro Slevomat.cz poskytuje, tj. Kartpen s.r.o., IČ: 27925528, se sídlem Osadní 26, Praha 7 – Holešovice, 170 00.
  7. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Slevomat.cz, a to pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení a případně pro účast v soutěžích vyhlášených a pořádaných ze strany Slevomat.cz, kterých se Uživatel zúčastní. V případě a pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a/nebo vyhlášené soutěže týkající se provedení finančního vypořádání mezi Slevomat.cz a poskytovatele služeb a/nebo prodejci zboží, Uživatel souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých Osobních údajů pro účely fakturace, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu. V případě a za účelem provádění reklamací, Uživatel též souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých Osobních údajů pro vyřízení jeho reklamace také poskytovateli služeb (včetně poskytovatelů platebních systémů nebo metod) a/nebo prodejci zboží, jehož se reklamace a/nebo platba, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
  8. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Slevomat.cz o změně ve svých Osobních údajích.
  9. Zpracováním Osobních údajů může Slevomat.cz, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu Slevomat.cz.
  10. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.
  11. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Slevomat.cz odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Slevomat.cz.
  12. V případě, že by se Uživatel domníval, že Slevomat.cz nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Slevomat.cz o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  13. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Slevomat.cz povinen tuto informaci předat. Slevomat.cz má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  14. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Slevomat.cz a Zájemců na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Slevomat.cz na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
  15. Uživatel souhlasí, aby Slevomat.cz analyzoval a shromažďoval anonymizované údaje o chování Uživatele na Portálu Slevomat.cz, a to prostřednictvím služby Google Analytics, která umožňuje analyzovat chování Uživatelů, kteří navštíví Portál Slevomat.cz prostřednictvím počítačového zařízení či mobilních telefonů. Data shromážděna prostřednictvím služby Google Analytics neobsahují žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohly identifikovat konkrétního Uživatele. V případě, že Uživatel i přesto nesouhlasí s analyzováním a shromažďováním anonymizovaných údajů o jeho chování na Portálu Slevomat.cz, může kdykoli vyslovit s tímto jednáním nesouhlas, a to písemně prostřednictvím e-mailové adresy podpora@slevomat.cz a jeho uživatelský účet bude z analyzování chování Uživatelů neprodleně vyřazen.
  16. V případě nákupu zahraničního zájezdu prostřednictvím Portálu Slevomat.cz souhlasí Uživatel s tím, aby Slevomat.cz za účelem pojištění předal osobní údaje třetí osobě-pojistiteli, a aby tato třetí osoba za účelem pojištění a případné likvidace pojistné události osobní údaje Uživatele zpracovávala jejich ukládáním na nosiče informací a jejich uchováváním a evidencí.
  17. Uživatel souhlasí, aby Slevomat.cz shromažďoval, ukládal a analyzoval prostřednictvím internetové stránky (URL) www.slevomat.cz a mobilní aplikace Slevomat.cz geolokační údaje. V případě, že Uživatel nesouhlasí s analyzováním a shromažďováním geolokačních údajů, může kdykoli vyslovit s tímto jednáním nesouhlas, a to písemně prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy uvedené na stránkách Portálu Slevomat.cz podpora@slevomat.cz a jeho uživatelský účet bude z analyzování chování Uživatelů neprodleně vyřazen.
  18. Uživatel souhlasí, aby Slevomat.cz shromažďoval a dále využíval slovních hodnocení Dodavatelů získaných od Uživatelů prostřednictvím Portálu Slevomat.cz nebo mobilní aplikace Slevomat pro prezentace Dodavatelů na službách Slevomat.cz. V případě, že je hodnocení Uživatele doplněno fotografií vytvořenou Uživatelem, uděluje dále Uživatel Slevomat.cz časově a geograficky neomezenou bezúplatnou licenci k užití fotografického díla pro prezentaci Dodavatelů na službách Slevomat.cz v elektronické i tištěné podobě. V takové případě je Uživatel povinen si zajistit případný souhlas všech osob vyobrazených na poskytnutých fotografiích s užitím fotografického díla. Za porušení povinnosti zajištění souhlasu vyobrazených osob nenese Slevomat.cz odpovědnost.
 7. Autorská práva
  1. Slevomat.cz je vlastníkem Portálu Slevomat.cz.
  2. Portál Slevomat.cz je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Slevomat.cz vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu Slevomat.cz.
  3. Obsah Portálu Slevomat.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Slevomat.cz předem souhlas.
 8. Práva a povinnosti Uživatele
  1. Uživatel vůči Slevomat.cz prohlašuje a zaručuje, že:
   1. je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,  
   2. veškeré údaje, které poskytuje společnosti Slevomat.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,  
   3. se před zahájením užívání Portálu Slevomat.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami a stejně tak i s veškerými dalšími podmínkami na které je těmito Podmínkami odkazováno (zejména Podmínkami Věrnostního Programu a Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO „), že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,  
   4. bude používat Portál Slevomat.cz, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Slevomat právo tyto účty zablokovat a smazat,
   5. ve veřejných diskuzích na Portálu Slevomat.cz a/nebo na sociálních sítích spravovaných ze strany Slevomat.cz hrubě a/nebo vulgárně neurážel ostatní diskutující, smluvní partnery Slevomat.cz a/nebo Slevomat.cz a jeho zaměstnance a/nebo nezveřejňoval jiné příspěvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy.
  2. Uživatel je povinen při užívání Portálu Slevomat.cz dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva Slevomat.cz i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
   1. užívat Portál Slevomat.cz v rozporu s těmito Podmínkami,  
   2. komerčně užívat kterékoli části Portálu Slevomat.cz způsobem způsobilým poškodit Slevomat.cz a/nebo Zájemce,  
   3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,  
   4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu Slevomat.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu Slevomat.cz,  
   5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu Slevomat.cz. Portál Slevomat.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Slevomat.cz a který je v souladu s jeho určením.
  3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
   1. nebude používat Portál Slevomat.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
   2. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu Slevomat.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem "18+“ nebo jiným symbolem shodného významu,
   3. ve veřejných diskuzích na Portálu Slevomat.cz a/nebo na sociálních sítích spravovaných ze strany Slevomat.cz nebude hrubě a/nebo vulgárně urážet ostatní diskutující, smluvní partnery Slevomat.cz a/nebo Slevomat.cz a jeho zaměstnance a/nebo zveřejňovat jiné příspěvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy.
  4. Uživatel je srozuměn s tím, že: v případě, že Uživatel využije možnost „zapamatovat si platební kartu“, není Slevomat.cz správcem dat o platebních kartě a tyto jsou uloženy a zpracovávány Československou obchodní bankou a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057. Pokud Uživatel využije možnost „zapamatovat si platební kartu“ a následně dojde zneužití těchto dat, nenese Slevomat.cz žádnou odpovědnost za zneužití údajů o platební kartě.
  5. Slevomat.cz může Uživatelům umožnit získání tzv. otevřeného voucheru, přičemž takovýto voucher v okamžiku svého vystavení neobsahuje konkrétní termín čerpání služeb příslušného Dodavatele, ke kterým je Uživatel oprávněn. Uživatel je však po vystavení otevřeného voucheru oprávněn, ve lhůtě a za podmínek stanovených v konkrétní akci, na základě které může Uživatel uzavřít s konkrétním Dodavatelem Zprostředkovanou smlouvu, rezervovat prostřednictvím rezervačního systému na Portálu Slevomat.cz určitý termín, ve kterém Uživatel bude čerpat služby konkrétního Dodavatele.
 9. Služba Twisto
  1. Služba Twisto je poskytována Společností Twisto na základě faktury Společnosti Twisto postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností Společnosti Twisto, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO ".
  2. V případě, že Kupující (Uživatel) využije Službu Twisto zprostředkovanou Slevomat.cz a/nebo Dodavatelem a poskytovanou ze strany Společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.
  3. K uzavření Zprostředkované smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Uživatele a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby "Twisto“.
  4. Uživatel souhlasí s tím, že zvolením Služby Twisto akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby "TWISTO ".
  5. Slevomat.cz nezaručuje nepřerušený a bezchybný přístup ke Službě Twisto, ani nezávadnost a bezpečnost Služby Twisto. Slevomat.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci Služby Twisto, včetně případné škody způsobené přerušením provozu, poruchou Služby Twisto, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 10. Platební podmínky
  1. Cenu voucheru na využití služby a/nebo zboží a případné další náklady dle Smlouvy (např. cena za využití služby „Luxusní dárkový voucher“) hradí Uživatelé jedním z následujících způsobů:
   • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány ČSOB;
   • hotově na pobočce MONETA Money Bank;
   • Službou Twisto, nebo
   • bankovním převodem na účet Slevomat.cz
  2. Ceny služeb a/nebo zboží uvedené na Portálu Slevomat.cz jsou uvedeny včetně DPH.
  3. Zvolil-li Uživatel jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Slevomat.cz není povinen voucher na využití služeb/a nebo zboží Uživateli odeslat před tím, než bude cena voucheru Uživatelem uhrazena.
  4. Má-li Uživatel k úhradě ceny voucheru v úmyslu využít platební systém ČSOB (internetovou platební bránu) provozovaný společností Československá obchodní banka, a. s., je před jeho použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém ČSOB je provozován výhradně společnosti Československá obchodní banka a.s., Slevomat.cz proto nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Uživateli na základě použití tohoto platebního systému.
  5. V případě, že Dodavatel je nebo se v budoucnu stane povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je Slevomat.cz ve smyslu ust. § 9 Zákona o evidenci tržeb pověřen k tomu, aby za něho evidoval veškeré tržby Dodavatele ve smyslu Zákona o evidenci tržeb, které budou realizovány mezi Dodavatelem a Uživatelem prostřednictvím Portálu Slevomat.cz, zejména aby Uživatelům vystavoval účtenky s údaji požadovanými dle Zákona o evidenci tržeb.
  6. Jakmile Uživatel uhradí služby a/nebo zboží nabízené na Portálu Slevomat.cz, doručí Slevomat.cz Uživateli prostřednictvím jeho uživatelského účtu účtenku vystavenou v souladu se Zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.
 11. Kredity a soutěže
  1. Uživatel bere na vědomí, že v případě účasti na soutěži vyhlášené a pořádané Slevomat.cz, může Uživatel za předpokladu splnění podmínek konkrétní soutěže a dále za předpokladu, že z jeho strany nedošlo v uplynulých pěti kalendářních měsících k porušení těchto Podmínek získat určitý počet kreditů, které slouží k nákupu zboží a/nebo služeb předem určených Dodavatelů prostřednictvím Portálu Slevomat.cz, přičemž 1 kredit má hodnotu 1,– Kč (dále jen „Kredity“).
  2. Pokud Uživatel získá z konkrétní soutěže Kredity a/nebo mu takové Kredity z jiného důvodu připíše Slevomat.cz, je takové Kredity možné uplatnit pouze ve lhůtě stanovené ze strany Slevomat.cz (dále jen „Expirace“). Pokud Uživatel Kredity do doby Expirace neuplatní, pak takové neuplatněné Kredity propadají bez nároku na jakoukoli náhradu a není možné je již dále uplatnit. K uplatnění Kreditu dochází v okamžiku uzavření Zprostředkované smlouvy, ve které Uživatel zvolil variantu platby v Kreditech.
  3. Pokud Uživatel své Kredity uplatní před dobou Expirace, avšak následně uplatní své právo odstoupit od smlouvy uzavírané distančním způsobem ve smyslu ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, je doba Expirace uplatněných Kreditů rovna počtu dní zbývajících do uplynutí Expirace v den jejich uplatnění.
 12. Závěrečná ustanovení
  1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Slevomat.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu Slevomat.cz realizován.
  2. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Slevomat.cz tímto Spotřebitele informuje, že spory mezi Slevomat.cz a Spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů může Spotřebitel nalézt zejména zde. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. 
  3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 31. 1. 2018.