Uložit Uloženo

Strahovský klášter

Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světě. Od založení v roce 1143 nebyla kontinuita její existence prakticky přerušena. Vzdorovala požárům, válkám i zvůli komunistického režimu. V areálu se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, Strahovská obrazárna, Strahovská knihovna a Teologický sál. 

Historie kláštera

Po své pouti do Svaté země v roce 1138 pojal olomoucký biskup Jindřich Zdík myšlenku založit v Praze klášter řeholních kanovníků. S pomocí pražských biskupů a panovníků byl na místě zvaném Strahov založen klášter řeholních kanovníků, který však nepříliš prosperoval. Roku 1143 přišli na Strahov premonstráti z porýnského Steinfeldu a začali rozvíjet život řeholního společenství.

Období až do konce 16. století znamenalo pro klášter dobu úpadku a doslovného živoření. Obrat nastal s příchodem Jana Lohelia. V roce 1586 se stává strahovským opatem a začíná s obnovou kláštera jak po stránce stavební, tak i duchovní. Nechává přestavět zchátralý kostel, buduje klášterní dílny, obnovuje budovy opatství a konventu, zřizuje nové zahrady.

Ke konci třicetileté války je klášter znovu vypleněn a vyloupen, a to finským plukem švédské armády. Mnoho precios z kostela a rukopisů a knih z knihovny vzalo při této události za své. Stavební obnova kláštera započala po skončení války, opat Vincenc Makarius Franck přestavil poškozenou prelaturu a postavil nový špitál sv. Alžběty. V barokním stylu pokračuje v 18. století přestavba kláštera: vzniká nový letní refektář, přestavuje se pivovar a hospodářské zázemí kláštera. V roce 1742 byl celý areál poničen bombardováním za francouzského obléhání Prahy. Po něm byla obnovena původní středověká stavební substance v barokním duchu.

Poslední velkou stavební aktivitou v areálu kláštera byla stavba nového knihovního sálu, dnes nazývaného Filosofický, za opata Václava Mayera (sál byl dokončen roku 1797). Po roce 1989, když se do kláštera opět vrátili premonstráti, byla započata nákladná rekonstrukce celého areálu, která vlastně pokračuje dodnes.

Kostel, obrazárna, knihovna, teologický sál i expozice klenotnice

V areálu se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel svatého Rocha, budovy kláštera, knihovny a hospodářské budovy. Opat Ziedler založil v areálu kláštera Strahovskou obrazárnu. Dnes jsou v obrazárně umělecká díla výtvarného umění z 14. až 19. století. Tato sbírka obrazů je označována jako nejcennější klášterní sbírka ve střední Evropě.

V objektu se nachází Strahovská knihovnaTeologický sál. V roce 2017 se otevřela nová expozice klenotnice, kde objevíte stovku exponátů, představující sbírky uměleckého řemesla liturgického charakteru, např. monstrance, kalichy či relikviáře od středověku po současnost, ale také liturgické oděvy, bohatě zdobená a vyšívaná paramenta od sedmnáctého století. 

Nahoru