Obecné podmínky a pravidla soutěží portálu Slevomat

Obecné podmínky a pravidla soutěží portálu Slevomat

Slevomat 27. 9. 2016 Sdílet

1. Organizátorem soutěží je společnost Slevomat.cz, s.r.o., IČ: 24698059, se sídlem Újezd 450/40,
Praha 1, PSČ 118 01, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 166961 (dále jen „Organizátor“).

2. V návaznosti na tyto obecné podmínky a pravidla budou vždy přiměřeným způsobem vyhlašovány
konkrétní soutěže (zpravidla na blogu Organizátora na https://www.slevomat.cz/blog, nebo na emailové adresy uživatelů), přičemž ve vyhlášení bude uvedeno zejména zadání a specifikace výhry,
jakož i další podmínky a pravidla soutěžního plnění, vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže.

3. Účast v soutěži je podmíněna registrací na portálu Slevomat (vytvoření účtu). Jedna osoba může
v rámci vyhlášené soutěže učinit vždy jen jedno soutěžní plnění (jeden soutěžní příspěvek). Účastník
nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

4. Účastníkem soutěže nemůže být osoba, která je v pracovněprávním či obdobném vztahu
k Organizátoru.

5. Účastník soutěže je povinen odeslat soutěžní příspěvek vždy z e‑mailové adresy, která je pro něj
zároveň přihlašovacím e‑mailem na portálu Slevomat. V opačném případě je soutěžní příspěvek
neplatný.

6. Před začátkem soutěžního plnění je Organizátor oprávněn přiměřenou formou soutěž zrušit.

7. Organizátor je oprávněn soutěžní příspěvek do soutěže nezařadit (ze soutěže vyřadit), zejména
pokud jeho obsah bude zřejmě v rozporu s právním řádem České republiky či obecně přijímanými
etickými normami, nebo v případě podezření na duplicitní příspěvek.

8. Ve sporných případech a v případech neexaktních kritérií soutěžního plnění rozhoduje o úspěšné
účasti v soutěži a splnění dalších podmínek pro případný nárok na výhru vždy Organizátor.

9. Organizátor neodpovídá za nezaviněné nezařazení soutěžního příspěvku do soutěže, včetně
nezařazení v důsledku zachycení příspěvku ve SPAM filtrech nebo v důsledku technických problémů.

10. Organizátor soutěže kontaktuje úspěšného účastníka soutěže do 7 dnů vždy zpravidla
prostřednictvím e‑mailové adresy či telefonicky. Pokud úspěšný účastník nebude do jednoho týdne na
sdělení reagovat nebo neposkytne požadované relevantní informace směřující k předání výhry a jejího
vyúčtování, výhra propadá a nárok na ni zaniká.

11. Organizátor je dle svého uvážení co do rozsahu a způsobů užití neomezeně oprávněn užít
soutěžní příspěvek a jeho vyobrazení (včetně jeho zpracování, spojení s jiným prvkem či zařazení do
souboru), záznamy pořízené při průběhu soutěže (zejména fotografie, zvukový a zvukově-obrazový
záznam z předání výhry) a v této souvislosti i jméno vítěze soutěže.

12. Účastník soutěže poskytuje Organizátoru za účelem účasti v soutěži a za účelem naplnění
oprávnění Organizátora k užití soutěžních příspěvků, záznamů z průběhu soutěže a jména vítěze
oprávnění ke zpracování jeho osobních údajů. Účastník soutěže bere zároveň na vědomí svá práva
dle ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména že má právo
přístupu k osobním údajům a právo na jejich opravu.

13. Účastník soutěže odesláním svého soutěžního příspěvku přijímá tyto obecné podmínky a pravidla
jakož i podmínky a pravidla uvedené ve vyhlášení konkrétní soutěže. 

Slevomat

Slevomat

Tipy na výlety, pravidla k soutěžím a všechno, co by vás o Slevomatu mohlo zajímat.